Coronamaatregelen Vondelschool

Laatste update betreft coronamaatregelen bij kinderen: (23 september 2020)
 Lees hier de brief van de GGD

 Beleid Stopoz:

   Het onderwijs
 • Het uitgangspunt is dat alle kinderen contactonderwijs volgen op de school.
 • Als de groepsleerkracht corona gerelateerde klachten heeft en daardoor niet op school mag werken, zal – wanneer mogelijk – thuisonderwijs georganiseerd worden door de groepsleerkracht. 
 • Als er geen thuisonderwijs georganiseerd kan worden zal de school zorgen voor thuiswerk. Het kind werkt dan zelfstandig thuis met materialen die door school beschikbaar worden gesteld.
 • Als de groepsleerkracht langere tijd ziek is, zal gezocht worden naar personele vervanging, zodat het contactonderwijs weer doorgang kan vinden. 
   De kinderen 
 • Het uitgangspunt is dat alle kinderen naar school gaan en contactonderwijs volgen. Als het kind ziek is of corona gerelateerde klachten heeft, blijft het kind thuis. 
 • Als een kind 24 uur geen corona gerelateerde klachten heeft of ziek is, komt het kind gewoon naar school. 
 • Als een kind geen corona gerelateerde klachten heeft of ziek is en niet aanwezig is op school, neemt de directeur contact op met de ouder met het verzoek om het kind naar school te brengen. De directeur kan uiteindelijk bij overtreding van de wet op de leerplicht een melding doen bij Leerplicht, op het moment dat kinderen, die geen corona gerelateerde klachten hebben of anderszins ziek zijn, niet naar school gebracht worden.
  Het personeel
 • Personeelsleden houden te allen tijde de algemene afspraak van anderhalve meter aan. 
 • Onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel werkt op school onder schooltijd. Na schooltijd worden korte voorbereidingen getroffen voor de volgende dag in het eigen klaslokaal. Voorbereidingen die ook thuis getroffen kunnen worden, vinden zoveel mogelijk thuis plaats. Incidentele afwijkingen van deze afspraak worden in samenspraak met de directeur gemaakt.
 • Personeelsleden met corona gerelateerde klachten melden dit bij de directeur, blijven thuis en krijgen het dringende verzoek om zich te laten testen. 
 • Alle vergaderingen binnen en buiten de school vinden zoveel mogelijk digitaal plaats met een digitaal communicatiemiddel. Fysieke bijeenkomsten in het kader van schoolontwikkeling kunnen alleen georganiseerd worden als er een ruimte is waarbinnen de anderhalve meter gewaarborgd kan worden. 
 • In alle ruimtes van de school mogen zich niet meer dan 6 personeelsleden bevinden. Dit kan alleen als de ruimte zich leent voor de anderhalve meter tot elkaar. 
 • Scholing voor personeel (intern of extern) kan alleen digitaal plaatsvinden. Fysieke interne bijeenkomsten in het kader van schoolontwikkeling kunnen alleen georganiseerd worden als er een ruimte is waarbinnen de anderhalve meter gewaarborgd kan worden.
  Ouders binnen en buiten de school 
 • Het uitgangspunt is dat er geen ouders in de school komen. In overleg met de schoolleider kan hier incidenteel van worden afgeweken. Voor nieuwe ouders waarvan het kind net 4 geworden is, wordt een uitzondering gemaakt. 
 • Reguliere oudergesprekken vinden volledig telefonisch of digitaal plaats met een digitaal communicatiemiddel. Incidentele gesprekken die geen deel uitmaken van de reguliere gesprekkencyclus kunnen bij uitzondering na schooltijd fysiek plaatsvinden. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein, tenzij de directeur van de school daar anders met de ouders over heeft gecommuniceerd. 
 • Ouders die buiten het schoolplein staan, krijgen het dringende verzoek om zich te houden aan de algemene richtlijnen. 
 • Rondleidingen met nieuwe ouders worden georganiseerd na schooltijd met groepen van maximaal 4 ouders per keer.
  Externen binnen de school 
 • Voor externen gelden dezelfde richtlijnen als voor de ouders. 
 • Externen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en de doorgang van het onderwijs kunnen bij uitzondering in overleg met de directeur toegang krijgen tot de school. 
 • Een MDO (multidisciplinair overleg) kan na schooltijd georganiseerd worden mits het aantal personen niet groter is dan 6 en de ruimte genoeg ruimte biedt om de anderhalve meter te waarborgen.
  Evenementen 
 • Externe evenementen (Schoolkamp, museumbezoek etc.) vinden tot minimaal januari 2021 niet plaats, tenzij vanuit overheidswege versoepeling van coronamaatregelen is uitgevaardigd. De activiteiten zullen, mits de richtlijnen het op dat moment toelaten, mogelijk op een later moment in het schooljaar georganiseerd worden. 
 • Interne evenementen (Sint en Kerst) houden rekening met de bestaande regels, richtlijnen en adviezen bij de organisatie.

  Algemeen Voor alle richtlijnen die niet in dit overzicht staan hanteren we het protocol vanuit de PO-raad (versie van 1 juli). Eventuele wijzigingen van deze afspraken zijn in de toekomst vindbaar op www.stopoz.nl .