Coronamaatregelen Vondelschool

Laatste update betreft coronamaatregelen bij kinderen: (23 september 2020)
 Lees hier de brief van de GGD

 Beleid Stopoz: 6 oktober 2020

Afspraken rondom de preventie van Corona binnen de scholen van Stopoz

De onderstaande afspraken zijn binnen het Kernteam Coronamaatregelen tot stand gekomen. Het doel van deze afspraken is om voor alle betrokkenen binnen de scholen van Stopoz (kinderen, personeel, ouders en externen) gezamenlijk een handreiking te bieden ter beheersing van het coronavirus. Deze maatregelen nemen we in het belang van de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen. Het doel is met deze afspraken ook om het fysieke contactonderwijs op een goede en werkbare manier te blijven organiseren, nu en in de toekomst. 

In dit kernteam zitten schoolleiders, stafmedewerkers en een afvaardiging van de GMR.

De richtlijnen vanuit de overheid (kabinet en ministeries), het RIVM en de PO-raad zijn het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze afspraken. 

We verzoeken iedereen zich aan deze afspraken te houden in het belang van de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen en de personeelsleden van Stopoz. Mochten er vragen zijn, kunnen deze aan de directeur worden gericht.

De afspraken zijn voor onbepaalde tijd van kracht op alle scholen van Stopoz en zijn gepubliceerd op de website van Stopoz (https://www.stopoz.nl/Informatie/Corona-afspraken). Het kernteam zal met regelmaat bij elkaar komen om de afspraken te toetsen aan de actualiteit en vernieuwde richtlijnen vanuit de overheid. Mochten zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen, zullen deze vertaald worden naar een nieuwe versie welke eveneens zal worden gepubliceerd op de website van Stopoz.

Het onderwijs 

 • Het uitgangspunt is dat alle kinderen contactonderwijs volgen op de school.
 • Als de groepsleerkracht corona gerelateerde klachten heeft en daardoor niet op school mag werken, zal – wanneer mogelijk – thuisonderwijs georganiseerd worden door de groepsleerkracht. 
 • Als er geen thuisonderwijs georganiseerd kan worden zal de school zorgen voor thuiswerk. Het kind werkt dan zelfstandig thuis met materialen die door school beschikbaar worden gesteld. 
 • Als de groepsleerkracht langere tijd ziek is, zal gezocht worden naar personele vervanging, zodat het contactonderwijs weer doorgang kan vinden. 

De kinderen

 • Het uitgangspunt is dat alle kinderen naar school gaan en contactonderwijs volgen. Als het kind koorts heeft of is vastgesteld dat de leerling besmet is met Covid-19, blijft het kind thuis.
 • Als bij een kind Covid-19 is vastgesteld, blijft het in quarantaine volgens de richtlijnen en het advies van de GGD.  
 • Wanneer er binnen een gezin een gezinslid positief getest is met Covid-19, gaat het gehele gezin 10 dagen in quarantaine volgens de richtlijnen en adviezen van de GGD. Het kind volgt onderwijs op afstand. Na 10 dagen quarantaine mag het kind weer naar school mits het kind zelf klachtenvrij is gebleven. Mocht het besmette gezinslid nog klachten (koorts en/of benauwdheid) hebben, dan moet het kind in quarantaine blijven totdat het gezinslid 24 uur klachtenvrij is. 
 • Als een kind geen corona gerelateerde klachten heeft, niet ziek is en toch niet aanwezig is op school, neemt de directeur contact op met de ouder met het verzoek om het kind naar school te brengen. De directeur kan uiteindelijk bij overtreding van de wet op de leerplicht een melding doen bij Leerplicht, op het moment dat kinderen, die geen corona gerelateerde klachten hebben en niet ziek zijn, niet naar school gebracht worden. 

Gewijzigde regels voor kinderen

In het meest recente protocol zijn de regels voor het thuishouden van kinderen gewijzigd.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor de website van het RIVM.

Anderhalve meter afstand

Leerlingen op een bassischool hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerkrachten en andere volwassenen moeten dat onderling wel. Hoewel de overheid stelt dat volwassenen geen anderhalve meter afstand hoeven te houden tot basisschoolleerlingen, vragen we er begrip voor dat sommige teamleden dat wel erg op prijs stellen voor de gezondheid van zichzelf en hun gezinsleden. Bespreek dat alstublieft thuis met uw kinderen.

Het personeel

 • Personeelsleden houden te allen tijde de algemene afspraak van anderhalve meter aan.  
 • Onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel werkt op school onder schooltijd. Na schooltijd worden korte voorbereidingen getroffen voor de volgende dag in het eigen klaslokaal. Voorbereidingen die ook thuis getroffen kunnen worden, vinden zoveel mogelijk thuis plaats. Het advies is om uiterlijk een half uur na het einde van de lesdag naar huis te gaan en daar het werk te vervolgen.  Incidentele afwijkingen van deze afspraak worden in samenspraak met de directeur gemaakt. 
 • Personeelsleden met corona gerelateerde klachten melden dit bij de directeur, blijven thuis en krijgen het dringende verzoek om zich te laten testen. Hiervoor krijgt onderwijsgevend personeel voorrang bij de teststraat van de GGD, met behulp van een speciaal telefoonnummer en een formulier. 
 • Alle interne en externe vergaderingen vinden digitaal plaats met een digitaal communicatiemiddel als Microsoft Teams of met Jitsi (niet met Zoom in verband met onvolledige veiligheid en privacy). Fysieke bijeenkomsten worden tot nader order niet meer georganiseerd. 
 • In alle ruimtes van de school (ook de algemene ruimtes zoals een teamkamer) mogen zich niet meer dan 6 personeelsleden bevinden. Dit kan alleen als de ruimte zich leent voor de anderhalve meter tot elkaar.   
 • Scholing voor personeel (intern of extern) kan alleen digitaal plaatsvinden. 
 • Stopoz stelt voor alle personeelsleden de griepprik beschikbaar.

Algemene hygiëne-maatregelen

 • De eerder gecommuniceerde hygiëne-maatregelen blijven de komende periode van kracht. Nogmaals samengevat:
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen. 
 • Schud geen handen.

Ouders binnen en buiten de school

 • Het uitgangspunt is dat er geen ouders in de school komen.  De directie kan besluiten hiervan af te wijken waarbij het maximale aantal van 4 personen in acht wordt genomen. Voor nieuwe ouders waarvan het kind net 4 geworden is, wordt een uitzondering gemaakt. 
 • Bezoekers moeten zich registreren en daarbij verklaren klachtenvrij te zijn. De scholen hanteren daarvoor een registratiemiddel. Zo kan in geval dat nodig mocht zijn snel een bron- en contactonderzoek worden uitgevoerd. De gegevens van de bezoekers worden automatisch na twee weken gewist.
 • Oudergesprekken vinden volledig telefonisch of digitaal plaats met een digitaal communicatiemiddel als Microsoft Teams of met Jitsi (niet met Zoom in verband met onvolledige veiligheid en privacy). Incidentele gesprekken die geen deel uitmaken van de reguliere gesprekkencyclus kunnen bij uitzondering na schooltijd fysiek plaatsvinden.
 • Ouders komen niet op het schoolplein, tenzij de directeur van de school daar anders met de ouders over heeft gecommuniceerd.
 • Ouders die buiten het schoolplein staan, krijgen het dringende verzoek zich te houden aan de algemene richtlijnen. 
 • Rondleidingen met nieuwe ouders worden georganiseerd na schooltijd met groepen van maximaal 3 ouders per keer. 
 • Vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland is het dringende verzoek gedaan nogmaals nadrukkelijk aandacht te vragen voor het halen en brengen van de kinderen. Aan u als volwassene het verzoek om daarbij de anderhalve meter maatregel zeer serieus te nemen en na het afleveren van uw kind(eren) niet bij het hek van de school te blijven staan.  Samenscholingen van volwassenen vormen een groot risico voor de verdere verspreiding van het virus.

Externen binnen de school

 • Alle externe gasten dienen zich te registreren bij binnenkomst van het schoolgebouw.
 • Voor externen gelden dezelfde richtlijnen als voor de ouders. 
 • Externen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en de doorgang van het onderwijs kunnen bij uitzondering in overleg met de directeur toegang krijgen tot de school. 
 • Een MDO (multidisciplinair overleg) kan na schooltijd georganiseerd worden mits het aantal personen niet groter is dan 6 personen en de ruimte genoeg ruimte biedt om de anderhalve meter te waarborgen. 

Evenementen

 • Externe evenementen (Schoolkamp, museumbezoek etc.) vinden tot minimaal januari 2021 niet plaats, tenzij vanuit overheidswege versoepeling van coronamaatregelen is uitgevaardigd. De activiteiten zullen, mits de richtlijnen het op dat moment toelaten, mogelijk op een later moment in het schooljaar georganiseerd worden. 
 • Interne evenementen (Sint en Kerst) houden rekening met de bestaande regels, richtlijnen en adviezen bij de organisatie (geen voeding etc.). 
 • Sinterklaas wordt op de scholen binnen in het schoolgebouw ontvangen of digitaal. Er wordt geen intocht buiten de school met ouders georganiseerd.
 • Tijdens de decemberfeesten worden er zowel binnen als buiten geen activiteiten voor ouders georganiseerd.
 • Tijdens de decemberfeesten wordt er rekening gehouden met de geldende hygiënemaatregelen omtrent het nuttigen en uitdelen van voedsel. 

Ventilatie 

Het is belangrijk alle ruimten in de school regelmatig te luchten bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten en recirculatie van lucht binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon te voorkomen.  Door de naderende herfstperiode in combinatie met de open ramen, neemt de temperatuur in de schoolgebouwen op sommige plaatsen af. Het is daarom raadzaam om de kinderen extra laagjes aan te geven en mogelijk een extra vest mee te geven.

Algemeen

Voor alle richtlijnen die niet in dit overzicht staan, hanteren we het protocol vanuit de PO-raad.