Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen de MR worden beleidsvoorstellen en -wijzigingen besproken. De MR is een wettelijk ingestelde raad, die bestaat uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). Er hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. De directeur is geen MR-lid, maar is doorgaans wel aanwezig als adviseur van het College van Bestuur.

De notulen zijn openbaar. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan zijn deze op te vragen via info.vondel@wijwijzer.nu