Medezeggenschapsraad (MR)

Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is een voorwaarde voor een gezonde Vondelschool. Deze samenwerking vindt op veel terreinen plaats. Binnen de MR worden beleidsvoorstellen en -wijzigingen besproken. De MR is een wettelijk ingestelde raad, die bestaat uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). Er hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. De directeur is geen MR-lid, maar is doorgaans wel aanwezig als adviseur van het College van Bestuur.

Taken van de MR

De MR heeft  een adviserende, maar ook een beslissende rol in beleidszaken. Bovendien kan zij ook initiatief nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanname nieuwe directeur (advies)
  • Aanpassing tussenschoolse opvang (instemming)
  • Schoolplan (instemming)
  • Jaarplan (instemming)
  • Moestuinactie (initiatief in samenwerking met de Ouderraad) 

Contact

De MR vertegenwoordigt alle ouders en alle leerkrachten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ideeën of initiatieven om van de Vondelschool een nog mooiere school te maken. U kunt contact opnemen met ons via mr@vondelschool.nl, of spreek de oudergeleding aan op het schoolplein.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Willemijn Bosch (voorzitter) 
  • Jan Chris Heupers 
  • Maarten van Os 
Vergaderingen van de MR vinden plaats in de lerarenkamer en zijn doorgaans openbaar, u bent dan dus welkom als toehoorder. Raadpleeg de agenda op de website (onder nieuws) voor de vergaderdata en  –tijdstippen.