Medezeggenschapsraad (MR)

Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten is een voorwaarde voor een gezonde Vondelschool. Deze samenwerking vindt op veel terreinen plaats. Binnen de MR worden beleidsvoorstellen en -wijzigingen besproken. De MR is een wettelijk ingestelde raad, die bestaat uit een oudergeleding (OMR) en een personeelsgeleding (PMR). Er hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. De directeur is geen MR-lid, maar is doorgaans wel aanwezig als adviseur van het College van Bestuur.

Taken van de MR

De MR heeft  een adviserende, maar ook een beslissende rol in beleidszaken. Bovendien kan zij ook initiatief nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanname nieuwe directeur (advies)
  • Aanpassing tussenschoolse opvang (instemming)
  • Schoolplan (instemming)
  • Jaarplan (instemming)
  • Moestuinactie (initiatief in samenwerking met de Ouderraad) 


Contact

De MR vertegenwoordigt alle ouders en alle leerkrachten. Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ideeën of initiatieven om van de Vondelschool een nog mooiere school te maken. U kunt contact opnemen met ons via mr@vondelschool.nl, of spreek de oudergeleding aan op het schoolplein.

De oudergeleding bestaat uit:

Thomas Marx (voorzitter)

Jacqueline van der Voort

Jurre Brantsma

De personeelsgeleding bestaat uit:

Tamar Loe Bruning

Dana Mengerink

vacature

De MR komt gemiddeld 6x per jaar bijeen, de vergaderingen zijn openbaar, u bent dan dus welkom als toehoorder. De vergaderingen zijn dit jaar op: 5 oktober, 4 november, 11 januari, 3 maart, 21 april, 24 mei en 23 juni. Notulen zijn openbaar en altijd op te vragen.