Informatievoorziening aan ouders


Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

  • Informatieavond: Elke leerkracht stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid om kennis te nemen van de in de betreffende groep gehanteerde leermethoden en leermiddelen. Informatieavonden worden meestal aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Voor groep 8 worden tijdens een aparte informatieavond de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs toegelicht.
  • Startgesprek: Aan het begin van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen de leerling, de ouders en de leerkracht. Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten.
  • Rapportavond: Telkens na de vaststelling van de resultaten, zijnde twee maal per schooljaar, worden de ouders door de leerkracht op school uitgenodigd. Tijdens dit gesprek worden de resultaten en vorderingen van het kind doorgenomen en eventuele vragen beantwoord. Voor groep 8 zijn er speciale avonden georganiseerd voor de rapportbespreking en de voortgezet onderwijs gesprekken.
  • Nieuwsbrief: De nieuwsbrief is een wekelijkse uitgave, die telkens op een van tevoren vastgestelde dag aan het eind van de week verschijnt. Het bevat onder meer toelichting op aanstaande activiteiten, verslagen van voorbije activiteiten en nieuws vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad.