Onze speerpunten

Onze speerpunten zijn:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (KiVa)
  • Talentontwikkeling en Showtime (het presenteren en optreden voor elkaar)
  • Samenwerken, leren en creëren

Sociaal- emotionele ontwikkeling (KiVa)

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

Talentontwikkeling en Showtime

De Vondelschool begeleidt kinderen van 4 tot 12 jaar in hun ontwikkeling en helpt hen te ontplooien tot wie ze uiteindelijk zelf willen zijn. Elk kind beschikt over bijzondere talenten en heeft een eigen potentieel aan mogelijkheden. Wij gaan uit van de kwaliteiten van het kind, het positieve in het kind. Wij willen kinderen leren genieten van het leren en kennis verwerven. Wij helpen het kind de eigen bronnen aan te boren, eigenheid te ontwikkelen en van daaruit zelfbewust, positief en zelfstandig de wereld tegemoet te treden. Kinderen werken hier in een rijke, authentieke leeromgeving, waar naast veel verschillende materialen de mogelijkheid bestaat individueel of samen te werken aan bepaalde talenten.  

Samenwerken, leren en creëren

De drie werkwoorden samenwerken, leren en creëren zijn kenmerkend voor de Vondelschool. De Vondelschool is leer-en werkgemeenschap waar ouders, kinderen en teamleden zich welkom voelen en waar zij leren dóór en van elkaar.

Dit is duidelijk zichtbaar in onze taal- en rekenmethode, tijdens creatieve en expressieve vorming en in andere vakgebieden waarbij verschillende coöperatieve werkvormen worden ingezet. Ieder schooljaar start met de ‘zes gouden weken’, in januari gevolgd door de ‘zilveren weken’. Tijdens deze weken is er veel aandacht voor respectvol omgaan met elkaar, elkaars talenten ontdekken, reflecteren en reageren op elkaar en vertrouwen krijgen in elkaar, dit in een veilige en ontspannen leeromgeving.  Het onderling samenwerken is hierbij de rode draad. 

Ook het team leert en creëert van en mét elkaar. Collega’s ondersteunen elkaar tijdens de dagelijkse gang van zaken in de klas. We staan open voor elkaars vragen en ieders talenten en geven elkaar feedback. Klasdeuren staan in principe open: we bekijken zo nu en dan elkaars lessen met als doel te leren van elkaars talenten en  te reflecteren op elkaars handelen. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen.

Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen. Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Zo kunnen ze veel van en met elkaar leren.