Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Antipestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 

Klik 
hier om het antipestprotocol te downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan van de Vondelschool is opgesteld om inzichtelijk te maken op welke wijze de ondersteuning op onze school is georganiseerd.

Klik hier om het plan te downloaden. 

Onderwijsprofiel

In het onderwijsprofiel beschrijven wij de situatie op de Vondelschool, ten aanzien van leerresultaten, leerstofaanbod, leertijd, pedagogisch en didactisch handelen en klassenmanagement. Het onderwijsprofiel is een plan in ontwikkeling en waar nodig zal de inhoud dan ook jaarlijks worden aangepast.

Klik hier om het profiel van 2016/2017 te bekijken.

Pedagogisch beleidsplan

De Vondelschool wil leerlingen een veilige, uitdagende leeromgeving bieden en is een onderwijsinstelling waar individuen worden gewaardeerd en gerespecteerd. De school draagt zorg voor een pedagogisch klimaat waarin een goede sfeer heerst tussen de leerkrachten en de kinderen, tussen de kinderen onderling en tussen de leerkrachten onderling. We besteden veel aandacht aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Zorg en respect staan hoog in het vaandel.

Wil je hier meer over lezen? Klik hier.